+316 138 989 91

Algemene Voorwaarden

EDITIE 13 september 2010

Op al onze offertes, overeenkomsten etc. zijn deze Algemene Voorwaarden Alpha Vigilanti van toepassing, gedeponeerd bij de KvK Limburg onder nr. 14111483.

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Alarminstallatie: Een bij of op het Object van Opdrachtgever geplaatste installatie die geschikt is om via het openbare telefoonnet of een vaste lijnverbinding te worden aangesloten op de alarmcentrale van de Meldkamer van opdrachtnemer of op een externe Meldkamer.
Beveiligingsdiensten: Alle vormen van dienstverlening door Opdrachtnemer op het terrein van beveiliging en bewaking.
Boodschappendienst: Het aannemen van en ter verdere behandeling doorgeven aan Opdrachtgever van berichten van klanten/relaties van Opdrachtgever gedurende de met Opdrachtgever overeengekomen uren waarop de telefooncentrale van Opdrachtgever niet wordt bediend.
Diensten: De door Opdrachtnemer te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst.
Diensthond: Werkhond, getraind, afgericht en gecertificeerd conform eisen KNPV en/of NBvdD.
Externe Meldkamer: De door Opdrachtnemer benutte en aangewezen Meldkamer van een derde.
Meldkamer: De centrale Meldkamer van Opdrachtnemer.
Mobiele surveillance: Beveiligingsdienst door surveillanten van Opdrachtnemer die niet gestationeerd zijn in of bij een Object, welke bestaat uit het bezoeken en het controleren van het Object, al dan niet met behulp van een surveillanceauto en/of inzet van diensthonden.
Object: Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de Diensten betrekking hebben e.e.a. in ruime zin des woords.
Objectbeveiliging: Beveiligingsdiensten door Personeel van Opdrachtnemer dat is gestationeerd in of bij het Object.
Opdrachtgever: De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn c.q. de contractuele wederpartij van Alpha Vigilanti.
Opdrachtnemer: Het bedrijf dat de Beveiligingsdiensten dan wel advies, recherche of schadeonderzoek diensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en aflevert, In casu Alpha Vigilanti, gevestigd te Doenrade, ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K Limburg onder nummer 14111483.
Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.
Personeel: Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij Opdrachtnemer, die door Opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
Riskmanagement: Advisering, consultancy en (project)management door Opdrachtnemer op het gebied van beveiliging en bewaking.
Services: Receptiediensten, evenals daarmee vergelijkbare Diensten, door servicemedewerkers van Opdrachtnemer die zijn gestationeerd in of bij het Object van Opdrachtgever.
Sleutels: Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een Object kan worden verkregen.
Tarief: De vergoeding die de Opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen Diensten.

 

HOOFDSTUK 2

2.1 Algemeen

 

2.1.1 Toepasselijkheid

2.1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, dan wel bepalingen van één van de hoofdstukken van deel II van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de Diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door Opdrachtnemer zijn verricht. Opdrachten welke telefonisch worden aangevraagd worden als bindend gezien nadat, de opdrachtgever en/of opdrachtnemer, deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

2.1.1.2 Opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij Opdrachtnemer die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden  algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of Overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer, tenzij als gevolg van een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.

2.1.1.3 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

 

2.1.2 Aanbiedingen en offertes

2.1.2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtnemer is slechts aan een dergelijke aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door Opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 14 dagen na datum aanbieding/offerte.

2.1.2.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is Opdrachtnemer niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding/offerte van Opdrachtnemer.

2.1.2.3 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere Diensten bestaat geen verplichting voor Opdrachtnemer tot het verrichten van een gedeelte van de Diensten tegen een Overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

2.1.2.4 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:
a. Het verzenden van een opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever, of
b. Het schriftelijk bevestigen, ook via email, door de Opdrachtnemer van een order, of
c. Het aanvaarden van een aanbieding/offerte bedoeld in art. 2.1.2.1 door de Opdrachtgever, of
d. De feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of Diensten door de Opdrachtnemer.

2.1.2.5 Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
2.1.2.6 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2.1.2.7 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusieve BTW.
2.1.2.8 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
2.1.2.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.1.2.10 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.1.3 Annulering
Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, zullen de navolgende prijzen in rekening worden gebracht:

A.Minder dan 24 uur voor aanvang verhuur – 100 % van het totaal afgesproken factuurbedrag;
B. Twee dagen voor aanvang verhuur – 75 % van het totaal afgesproken factuurbedrag;
C. Drie dagen voor aanvang verhuur – 50 % van het totaal afgesproken factuurbedrag;
D. 1 week tot 4 dagen voor aanvang verhuur – 25 % van het totaal afgesproken factuurbedrag;

Vooraf omschreven annuleringskosten zijn niet voor rechterlijke matiging vatbaar.

 

2.2 Uitvoering van de Overeenkomst

 

2.2.1 Algemeen

2.2.1.1 De verbintenis van Opdrachtnemer is een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. Opdrachtnemer zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de Diensten naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan Diensten worden gesteld moeten met Opdrachtnemer nadrukkelijk zijn overeengekomen.

2.2.1.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.

chtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor ede uitvoering t.
2 Arbeidsomstandigheden en middelen

2.2.2.1 Opdrachtgever verplicht zich om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Opdrachtgever, waaronder kosten van het door Opdrachtnemer zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

2.2.2.2 Indien door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het Object, draagt Opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval minimaal communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.

2.2.2.3 Indien door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in, op of rond een evenement, draagt Opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval minimaal communicatiemiddelen, stroomvoorziening, toiletvoorziening, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting. Tevens wordt opdrachtgever gehouden aan de verzorging van de inwendige mens, van alle daar te werk gestelde medewerkers. Indien aan deze laatste voorwaarde niet wordt voldaan zullen de kosten van de verzorging, eten en drinken, extra in rekening worden gebracht.

2.2.2.4 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van Opdrachtnemer haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verlenen van de Diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het Object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd.

2.2.3 Kleding

Het Personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van Opdrachtnemer dragen, tenzij met Opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

2.2.4 Beperking van dienstverlening

2.2.4.1 De dienstverlening door Opdrachtnemer is beperkt tot de Diensten genoemd in de Overeenkomst en de – voor zover van toepassing – Objectgebonden werkinstructies die in onderling overleg door Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden opgesteld.

2.2.4.2 In geen geval zal de dienstverlening kunnen bestaan uit het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen Opdrachtgever en één of meerdere derden of daarmee vergelijkbare activiteiten.

2.2.5 Strafbare feiten

Indien Opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor Opdrachtnemer of indien Opdrachtnemer door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door Opdrachtnemer geschiedt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken dienaangaande.

2.2.6 Sleutels

2.2.6.1 Sleutels die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld worden gedurende twee maanden na beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer bewaard; uit veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden. Opdrachtgever is gehouden de Sleutels binnen die twee maanden af te halen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Sleutels aan Opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

2.2.6.2 Indien Sleutels tijdens de looptijd van de Overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht Opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of Sleutelsystemen en nieuwe Sleutels ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat. Voor schade binnen de 48-uurstermijn wordt verwezen naar artikel 2.12.

2.2.7 Uitvoering en het betrekken van derden daarbij.

2.2.7 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2.2.7.2 Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.
2.2.7.3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
2.2.7.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
2.2.7.5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
2.2.7.6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

2.2.8 Inhuur van een derde partij.

2.2.8.1. Aan Alpha Vigilanti zal jaarlijks door de door haar in te huren inhuurpartijen een kopie van een geldige ‘Verklaring arbeidsrelatie – winst uit onderneming’ (VAR) worden verstrekt, inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Tevens kan aan inhuurpartij, in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid, het beschikken over een G-Rekening verplicht gesteld worden dan wel het kunnen beschikken over een WKA Depotrekening, waarbij, ter zekerheidsstelling, dan 35% van het totale factuurbedrag op 1 van deze rekeningen zal worden gestort door Alpha Vigilanti. De resterende 65% zal dan worden bijgeschreven op de bedrijfsrekening van inhuurder.

2.2.8.2 Het is inhuurpartij niet toegestaan om op haar beurt in te huren bij (een) andere beveiligingsorganisatie(s) zonder Alpha Vigilanti in kennis te stellen en zonder schriftelijke toestemming van Alpha Vigilanti. Alpha Vigilanti kan voorafgaande of tijdens de werkzaamheden controle uitoefenen op juiste tenaamstelling legitimatiebewijs particuliere beveiligingsorganisatie (beveiligingspas), evenals op toetsingsbewijzen en certificaten van diensthond(en) en hun geleider(s).

2.2.8.3. Het is inhuurpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om tijdens of na beëindiging van werkzaamheden voor Alpha Vigilanti, voor een periode van 2 jaar, medewerkers van Alpha Vigilanti in dienst te nemen en/of om op enige andere wijze dan namens Alpha Vigilanti- direct of indirect – voor cliënten van Alpha Vigilanti (beveiliging)werkzaamheden te verrichten inbegrepen het gestelde in artikel 2.2.8.16.
Bij overtreding, op straffe van, volgt een schadeclaim van, € 50.000,00 zegge vijftig duizend euro, vermeerderd met € 1000,00 voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. Deze sancties zijn niet voor rechterlijke matiging vatbaar.

2.2.8.4. Inhuurpartij is verplicht zich zowel tijdens als na afloop van inhuur- / inleeninstanties strikte geheimhouding te betrachten betreffende alle aangelegenheden betreffende Alpha Vigilanti/de organisator en de met deze partijen gelieerde ondernemingen. Onder voorgaande wordt tevens verstaan de voorwaarden waaronder Alpha Vigilanti en inhuurpartij werken.

2.2.8.5. Het is inhuurpartij verboden op welke wijze dan ook documenten, correspondentie of afschriften hiervan, dan wel andere zaken, goederen of informatie die in verband met de inhuur- / inleensituaties bij Alpha Vigilanti heeft verkregen in haar bezit te houden, uitgezonderd voor zover en voor zolang dit voor de uitoefening van werkzaamheden voor Alpha Vigilanti is vereist. In ieder geval zijn medewerkers van inhuurpartij verplicht, zelfs zonder enig verzoek daartoe, om dergelijke documenten, correspondentie, zaken of goederen aan het einde van de inhuur- / inleensituatie of bij eerdere beëindiging van de werkzaamheden om welke reden dan ook onmiddellijk aan Alpha Vigilanti ter hand te stellen.

2.2.8.6. Tussen Alpha Vigilanti en inhuurpartij overeengekomen (uur)tarief betreft een zogenaamd ‘all-in tarief’, welke impliceert dat het tarief inclusief alle onkostenvergoedingen (waaronder reis- en maaltijdvergoedingen) en (avond- , weekend- en nacht-) toeslagen is. Het overeengekomen (uur)tarief is in alle inhuur- / inleensituaties van toepassing. Er kan derhalve geen sprake zijn van enige bijkomende kosten. Uitzondering hierop zijn Eerste en Tweede kerstdag (00:00 – 24:00 uur) en/of oud- en Nieuwjaar (vanaf 16:00 uur op 31 december tot 16:00 uur op 1 januari) waarvoor een toeslag van 50% voor de kerstdagen een 100% voor oud- en Nieuwjaar.

2.2.8.7. Het is inhuurpartij niet toegestaan zich zichtbaar of aantoonbaar te manifesteren als medewerker van een andere organisatie dan Alpha Vigilanti. Daar zij nu werkzaam is voor Alpha Vigilanti, is het niet toegestaan om in kleding van de eigen organisatie te verschijnen.

2.2.8.8.Het is inhuurpartij niet toegestaan om uitingen van samenwerking met Alpha Vigilanti en/of het (indirect) werken voor een klant van Alpha Vigilanti te doen, zonder dat zij hiervoor schriftelijke toestemming heeft van Alpha Vigilanti.

2.2.8.9. Voor wat betreft de facturering zal Alpha Vigilanti de uren aanhouden die daadwerkelijk zijn gewerkt.

2.2.8.10. Inhuurpartij is bekend en akkoord met het betalingsbeleid van Alpha Vigilanti. Wat impliceert dat facturen in beginsel worden voldaan binnen 14 dagen maar in onvoorziene omstandigheden in ieder geval binnen de gestelde termijn van 30 dagen, met uitloop naar 35 dagen.

2.2.8.11. Indien er geen kleding van Alpha Vigilanti aanwezig is dient er een zwarte broek, zwarte schoenen, zwarte shirt/trui en een zwarte jas gedragen te worden zonder logo van derde.

2.2.8.12.Medewerkers dienen zorg te dragen voor een representatief en verzorgd uiterlijk. Ook dient een alerte en gepaste houding aangenomen te worden voorafgaande, tijdens en direct na afloop van de werkzaamheden.

2.2.8.13. Medewerkers dienen op tijd aanwezig te zijn. Wat impliceert dat hij/zij minimaal 15 minuten vóór de gecommuniceerde aanvangstijd aanwezig zijn en voorzien van materialen. Bij evenementen i.v.m. briefing minimaal 30 minuten vóór aanvang.

2.2.8.14. Inhuurpartij staat ervoor in dat zij handelt conform het aan hen voorgehouden arbeidsomstandighedenbeleid en in het bijzonder het gebruikmaken van ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarenboven dient inhuurpartij zorg te dragen voor het naleven van de normen zoals gesteld in de Wet- en regelgeving van de Arbeidstijdenwet en het Rusttijdenbesluit. In geval van overtreding van voornoemd beleid en/of de Arbeidstijdenwet c.q. Rusttijdenbesluit – en wanneer deze in redelijkheid niet verweten kan worden aan Alpha Vigilanti- zal een eventueel daaruit voortvloeiende boete door inhuurpartij voldaan worden, onverminderd het recht van Alpha Vigilanti om volledige schadevergoeding van inhuurpartij te vorderen.

2.2.8.15. Bij niet kunnen invullen van een bevestigde opdracht door inhuur partij zal de inhuur partij moeten zorg dragen voor vervanging. Is dit niet mogelijk door het inzetten van eigen personeel dan zal in overleg met Alpha Vigilanti worden gekeken naar een andere oplossing.
Diensten welke niet invulbaar zijn door inhuur kunnen niet worden gefactureerd als gewerkte uren.

2.2.8.16. Het is inhuurpartij niet toegestaan, voor de duur van de opdracht en gedurende 2 jaar na beëindiging van de opdracht,  opdrachtgevers te benaderen c.q. benaderingen door de opdrachtgever te honoreren, met de intentie zelf de opdracht of toekomstige opdrachten voor de opdrachtgever uit te voeren, daarbij inbegrepen het verstrekken c.q. uitdelen en bij opdrachtgever en op object achterlaten van reclame-uitingen zoals visitekaartjes, relatiegeschenken, reclamefolders, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en websites e.d. . Inhuurpartij verplicht zich tevens reclame-uitingen op voertuigen onzichtbaar te maken, af te plakken dan wel te verwijderen tijdens en voor de duur van de werkzaamheden voor Alpha Vigilanti. Eén en ander zal contractueel worden vastgelegd waarbij verwezen wordt naar artikel 2.2.8.3 en 2.2.8.16 van de Algemene Voorwaarden en waarbij de Sanctiemaatregelen m.b.t. 2.2.8.3 ook op dit soort overtredingen van de inhuurovereenkomst van kracht zijn, zijnde bij overtreding op straffe van, volgt een schadeclaim van,  € 50.000,00 zegge vijftig duizend euro, vermeerderd met € 1000,00 voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. Deze sancties zijn niet voor rechterlijke matiging vatbaar.

2.2.8.17.  Inhuurpartij en haar medewerkers/sters worden geacht de werkzaamheden uit te voeren conform de op dat moment geldende Algemene Instructies Alpha Vigilanti, als ook conform de op het object geldende specifieke instructies en wensen en eisen van cliënt voor zover dat niet ingaat tegen deze instructies en geldende wetten en wettelijke bepalingen.

2.2.9 Wijziging van de opdracht, meerwerk.

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


2.3 Tarief


2.3.1 Algemeen

2.3.1.1. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen Tarief voor de overeengekomen Diensten volledig en tijdig te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.
2.3.1.2. De door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.
2.3.1.3. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief
Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.
2.3.1.4. In het uur tarief van opdrachtnemer is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden, telefoonkosten evenals de reistijd/reiskosten. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht. Eventueel meer tijd wordt, (indien anders overeen gekomen) na overleg met de opdrachtgever, achteraf in rekening gebracht. Voor een korte dienst (minder dan vier uur) wordt tenminste vier (4)  uur in rekening gebracht.
2.3.1.5. Opdrachtnemer heeft het recht om, zonder voorafgaande schriftelijk mededeling, per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
2.3.1.6. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid als gevolg van de wet.
2.3.1.7. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
2.3.2.8. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

2.3.2 Prijswijziging

Indien tijdens de duur van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden waaronder tenminste te beschouwen verhogingen ten gevolge van wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen en andere CAO-kosten of premieverhoging, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, is Opdrachtnemer gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, met inachtneming van in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sinds het tijdstip waarop Opdrachtnemer en Opdrachtgever de Overeenkomst hebben gesloten.

2.4 Betaling


2.4.1 Facturering en betalingstermijnen

Facturering geschiedt in beginsel wekelijks. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij op de factuur een afwijkende betalingstermijn is gesteld. Dat impliceert niet dat de opdrachtgever recht heeft op krediet. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Tevens kan Opdrachtgever, wanneer het een inhuuropdracht betreft, zich niet beroepen op het feit dat zijn/haar opdrachtgever de betaling aan hem/haar nog niet heeft voldaan. Kortom, er is geen enkel excuus mogelijk van Opdrachtgever wat betalingsverplichting opschort.

Opdrachtnemer behoudt echter te allen tijde het recht op voorafbetaling, deelbetaling en/of nadere zekerheden, zulks volledig naar inzichten van de opdrachtnemer, voorafgaande aan de uitlevering van de te leveren diensten.

Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer. Indien de betaling achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien het betreft een onderaannemer zal de volledige vordering bij de hoofdopdrachtgever verhaald worden. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke. Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder. Opdrachtnemer zal bij verzuim tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen; in geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn, is Opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd.

2.4.2 Gedeeltelijke betwisting en opschorting

2.4.2.1 Indien Opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat dat Opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting kan nimmer een geldige reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke weigering van Opdrachtgever om de facturen van Opdrachtnemer te voldoen.

2.4.2.2 Indien facturen van Opdrachtnemer niet tijdig worden voldaan heeft Opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

2.4.2.3 Indien de facturen van Opdrachtnemer herhaaldelijk te laat worden betaald heeft Opdrachtnemer het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal drie maal de laatst verzonden termijnfactuur.

2.4.3 Toerekening van betaling

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.5 Duur van de Overeenkomst

Een Overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De keuze van partijen is in de individuele Overeenkomst vastgelegd met inachtneming van art. 2.1.2.

2.5.1 Onbepaalde tijd

Elk van partijen is gerechtigd een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

2.5.2 Bepaalde tijd

Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door Opdrachtgever of Opdrachtnemer bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.

2.5.3. Afsluiting opdracht

De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.

2.5.4. Eigendomsvoorbehoud

2.5.4.1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
2.5.4.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
2.5.4.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
2.5.4.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
2.5.4.5. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 2.5.4.1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
2.5.4.6. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

2.6 Ontbinding

Elk der partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst. Elk der partijen is tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

2.6.2  Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.
2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden.
3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gewerkte
uren met 100% gedeclareerd zullen worden het gedeelte van de opdracht welke door de opdrachtgever voortijdig beëindigd worden kunnen door de
opdrachtnemer gedeclareerd worden met een maximum van 50% tenzij anders is overeen gekomen.
4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden.
5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening
gebracht.

2.6.3. Opschorting en ontbinding.

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
–  Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
–  Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is
de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
–  opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de
opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

2.7 Overmacht

2.7.1 Omschrijving

2.7.1.1.Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van Opdrachtnemer, stakingen elders voor zover Opdrachtnemer daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van Opdrachtnemer aan hun verplichtingen, evenals extreme weer- en verkeersomstandigheden.
2.7.1.2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2.7.1.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
2.7.1.4. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
2.7.1.5.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

2.7.2 Gevolgen

2.7.2.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er voor Opdrachtnemer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de Overeenkomst intreedt.
2.7.2.2 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

2.8 Intellectueel eigendom

2.8.1.Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2.8.2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
2.8.3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
2.8.4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
2.8.5. De door de opdrachtnemer, tijdens het uitvoeren van de opdracht, gemaakt beeldmateriaal, rapporten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enzovoort blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen voor promotionele publicatie doeleinden gebruikt worden met in acht nemen van privacywet en wettelijke geheimhouding voor zover deze betrekkingen hebben op de opdracht. Deze zullen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever gepubliceerd mogen worden waarbij algemene fatsoensnormen evenals eventuele afspraken daaromtrent natuurlijk van toepassing zullen zijn.
2.8.6. Door derden, niet onder verantwoording van opdrachtnemer, gemaakt beeldmateriaal, foto’s en video’s, digitaal en analoog, wat vrijelijk gepubliceerd is/was/wordt op vrije media zoals YouTube, MetaTube, 123Video, DailyMotion, MetaCafe, StockPhoto, Flickr en/of vergelijkbaar, of verspreidt is/was/wordt via sociale netwerken zoals Hyves, MSN, Facebook, Partyflock en/of vergelijkbaar etc. , mag door opdrachtnemer gebruikt worden voor eigen reclame- en/of promotiedoeleinden zonder toestemming van Opdrachtgever. Dit uiteraard onder bescherming van de privacy van personen zichtbaar op dit materiaal en onder duidelijke bronvermelding. Alpha Vigilanti kan echter nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de feitelijke inhoud van het materiaal en/of de schade die dit voortbrengt, kan voortbrengen of al heeft voortgebracht.

2.9 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


2.10 Personeel


2.10.1 Eisen

Opdrachtnemer kiest het Personeel voor de ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Diensten aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de Overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is Opdrachtnemer vrij in de keuze van haar Personeel. Indien het door Opdrachtnemer ingezette Personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal Opdrachtnemer op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever en na overleg met Opdrachtgever het betreffende Personeel vervangen. Personeel werkt volgens de hun bekende en door Alpha Vigilanti opgemaakte en verstrekte instructies, goedgekeurd door het Ministerie van Justitie. In voorkomend geval worden tevens werkzaamheden uitgevoerd volgens specifieke instructies, alleen van toepassing op 1 bepaald object, echter alleen na schriftelijke goedkeuring van de directie van Alpha Vigilanti en wanneer niet in strijd met de Algemene Instructies of enige wet of regelgeving.

2.10.2 Inwerken en opleiding

Indien het noodzakelijk is dat Personeel van Opdrachtnemer moet worden ingewerkt door Opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor Opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever.

2.10.3 Bejegening

Personeel dient op een juist wijze te worden bejegend en behandeld door de opdrachtgever.
Opdrachtgever mag hierbij hetzelfde verwachten van het personeel van Alpha Vigilanti.

2.10.4 Overname Personeel

Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het opdrachtgever niet toegestaan om ,zonder schriftelijke toestemming, professionals die namens of vanuit opdrachtnemer bij de uitvoeringbetrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 50.000,00 zegge: vijftigduizend euro, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

2.11 Reclames

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer een klacht gegrond acht, zal Opdrachtnemer de Diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten onmogelijk of zinloos is, zal Opdrachtnemer alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hoofdstuk 2.12.

2.12 Aansprakelijkheid


2.12.1 Beperkingen

2.12.1.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijf- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

2.12.1.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed.
De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een wijze van werken die bij Opdrachtgever bekend is en waartegen hij schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt.

2.12.1.3 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.

2.12.1.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de overeengekomen vergoeding van Opdrachtnemer op jaarbasis, met een maximum van € 50.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, en een maximum van € 1.000.000,00 per Opdrachtgever per jaar, tenzij in voorkomende gevallen door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer een lager bedrag wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat Sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer zijn toevertrouwd, door Opdrachtnemer zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 per gebeurtenis, met een maximum van  € 10.000,00 per Opdrachtgever per jaar.

2.12.1.5  Opdrachtgevers, organisatoren en beveiligingsbedrijven, werkzaam en betrokken in het kader van evenementbeveiliging, worden bij levering van hondengeleiders van Opdrachtnemer verplicht Opdrachtnemer en/of haar medewerkers op te nemen in de dekking van haar bedrijfs-aansprakelijkheid- c.q. evenementenverzekering en vrijwaart tevens Opdrachtnemer van iedere claim door Opdrachtgever en claims van derden, voor schade ontstaan ten gevolge van de inzet van diensthonden van Opdrachtnemer.

2.12.2 Verweer Personeel

Het Personeel van Opdrachtnemer kan zich tegen Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de Overeenkomst partij.

2.12.3 Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden jegens Opdrachtnemer ter zake van verlies van of schade aan Objecten en zaken waarvoor Opdrachtnemer Diensten verricht. Voorts vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer van vorderingen van Personeel van Opdrachtnemer tot vergoeding van schade geleden door dat Personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van Diensten ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dat Personeel.

2.13 Geschillen, Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Alle geschillen voortkomende uit de manier waarop werkzaamheden zijn uitgevoerd zullen te allen tijde besproken worden tussen partijen en in onderling overleg geprobeerd worden de geschillen op te lossen c.q. te schikken. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in tweede instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
Eventuele sanctiemaatregelen worden in overleg besproken en uitgevoerd. Indien partijen niet tot overeenkomst kunnen komen middels Mediation zullen Geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, over de Overeenkomst en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, of enige andere ter zake bevoegde rechter, indien Opdrachtnemer verkiest.
Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 

DEEL II. SEGMENTSBEPALINGEN / BIJZONDERE ACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 3.

3.1 Meldkamer

3.1.1 Waarschuwen en gegevensverwerking

3.1.1.1 Opdrachtnemer zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform de schriftelijke instructies door Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daarbij zoveel mogelijk de door Opdrachtgever opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet gebonden. Opdrachtnemer staat niet in voor het adequaat ingrijpen door de gewaarschuwde Personen en/of overheidsinstanties.

3.1.1.2 Opdrachtnemer heeft het recht schriftelijke gegevens afkomstig van Opdrachtgever op te slaan in een digitale databank. Wijzigingen van die gegevens moeten door Opdrachtgever schriftelijk worden doorgegeven aan Opdrachtnemer. Mutaties die door Opdrachtgever worden opgegeven zullen in deze databank worden verwerkt. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een actueel overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens toezenden.

3.1.1.3 Bij een geschil waarbij de door de Meldkamer geregistreerde signalen van de Alarminstallatie en/of door de Meldkamer geregistreerde gegevens van Opdrachtgever in het geding zijn, is de registratie c.q. databank van de Meldkamer doorslaggevend.

3.1.2 Nodeloos alarm

Mede ter voorkoming van nodeloze alarmering van de politie en/of andere overheidsinstanties heeft Opdrachtnemer het recht een alarmmelding eerst bij Opdrachtgever te verifiëren. Bij meer dan 10 nodeloze alarmmeldingen heeft Opdrachtnemer het recht een bedrag van € 15,00 exclusief BTW per nodeloze melding in rekening te brengen dan wel, na schriftelijke waarschuwing, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3.1.3 Alarminstallatie en verbinding

3.1.3.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de plaatsing van een Alarminstallatie die geschikt is om aangesloten te worden op de Meldkamer van Opdrachtnemer, de instandhouding van de verbinding, het tijdig in- en uitschakelen van de Alarminstallatie en het gebruik van de Alarminstallatie in overeenstemming met de instructies/gebruiksaanwijzing.

3.1.3.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de instructie van derden (bijvoorbeeld zijn Personeel en/of huisgenoten en/of huurders) die met het oog op de correcte uitvoering van deze Overeenkomst op de hoogte dienen te zijn van de bedieningsvoorschriften van de Alarminstallatie en de procedure die gevolgd wordt bij een alarmmelding.

3.1.3.3 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van storingen of gebreken aan de Alarminstallatie en/of de verbinding, door welke oorzaak ook.

3.1.3.4 Opdrachtgever is verplicht het Personeel van Opdrachtnemer toegang te verlenen tot het Object voor het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden aan de Alarminstallatie.

3.1.4 Proefperiode en testen door Opdrachtgever

3.1.4.1 De eerste veertien dagen na aansluiting van de Alarminstallatie bij de Meldkamer gelden als proefperiode.
Tijdens de proefperiode zal bij alarmmeldingen alleen Opdrachtgever worden gewaarschuwd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.1.4.2 Opdrachtgever mag de Alarminstallatie van tijd tot tijd testen, mits de Meldkamer voordien daarvan op de hoogte is gesteld. Wanneer een en ander niet tevoren aan de Meldkamer is gemeld en als gevolg daarvan alarmering plaatsvindt, wordt dat als een nodeloos alarm aangemerkt en doorberekend.

3.2 Boodschappendienst

3.2.1 Algemeen

Opdrachtnemer staat niet in voor de bereikbaarheid van de personen aan wie de boodschappen moeten worden doorgegeven. Opdrachtnemer is slechts gehouden boodschappen door te geven en Opdrachtnemer zal daarom niet ingaan op verzoeken om informatie of commentaar en zal geen klachten in behandeling nemen. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de onbereikbaarheid van de opgegeven personen.

3.2.2 Gegevens

Op de registratie en mutatie van gegevens van Opdrachtgever door de Meldkamer van Opdrachtnemer is paragraaf 3.1.1 van deze Algemene Voorwaarden van Overeenkomstige toepassing.

3.2.3 Extra vergoeding

Indien het werkelijk aantal door te geven boodschappen, gemeten over een periode van drie maanden, hoger blijkt te zijn dan overeengekomen, zal Opdrachtnemer het aantal extra boodschappen in rekening brengen, naar evenredigheid van de vergoeding voor het overeengekomen aantal boodschappen.

3.2.4 Telefoonvergoeding

Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de telefoon van Opdrachtgever wordt doorgeschakeld naar de Meldkamer van Opdrachtnemer, dan wel dat zijn klanten tussen de overeengekomen tijdstippen contact opnemen met de Meldkamer van Opdrachtnemer via de daartoe opengestelde telefoonverbinding.
Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor storingen van of gebreken aan de telefoonverbinding door welke oorzaak dan ook.

3.3 Alarmopvolging en Mobiele surveillance

3.3.1 Externe Meldkamer

Indien Opdrachtgever niet is aangesloten bij de Meldkamer van Opdrachtnemer, maar bij een Externe Meldkamer, is Opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren van die Meldkamer en de onjuistheid van de door die Meldkamer verstrekte gegevens. De Externe Meldkamer is verantwoordelijk voor de registratie en mutatie van de waarschuwingsadressen en actiepatronen en draagt er zorg voor dat contact wordt opgenomen met de door Opdrachtgever opgegeven personen. Voor het geval registratie en mutatie toch door de Meldkamer van Opdrachtnemer plaatsvindt, geldt paragraaf 3.1.1 van deze Algemene Voorwaarden onverkort.

3.3.2 Nodeloze controle bij Alarmopvolging

Een nodeloze controle zal, ongeacht de oorzaak, als Alarmopvolging worden aangemerkt en aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de surveillant op verzoek van Opdrachtgever naar het Object moet komen, terwijl geen sprake is van een Alarmmelding, zal aan Opdrachtgever eveneens een Alarmopvolging in rekening kunnen worden gebracht.

3.3.3 Verhindering controleronde bij Mobiele surveillance

De controles of bezoeken van een mobiele surveillant aan het Object kunnen deel uitmaken van een ronde die tevens inspecties van Objecten van andere klanten omvat, teneinde de kosten van de beveiliging tot een redelijk niveau te beperken. De surveillant kan genoodzaakt zijn om een ander Object met spoed te onderzoeken of aan een andere surveillant assistentie te verlenen waardoor de controle van het Object van Opdrachtgever kan worden vertraagd, onderbroken of overgeslagen. Voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van een dergelijke verhindering is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

3.3.4 Opening- en sluitrondes

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van het Object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en weersomstandigheden.

3.4 Objectbeveiliging en Services

3.4.1 Rooster

Opdrachtnemer zal het vereiste Personeel beschikbaar stellen overeenkomstig een met Opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan drie uur) wordt tenminste drie uur in rekening gebracht.

3.4.2 Minder uren

Indien door Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot een vermindering van de prijs.

3.4.3 Huisregels

Het Personeel van Opdrachtnemer zal de voor het Object geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door het Personeel te verrichten taken dat toelaten.

3.5 Riskmanagement

3.5.1 Terbeschikkingstelling

3.5.1.1 Indien in het kader van het Riskmanagement door Opdrachtnemer Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor de duur van een project, is Opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is op welke datum het project eindigt, Opdrachtnemer onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde van het project, daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

3.5.1.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Personeel voldoen aan VPB-CAO en aan de wettelijke voorschriften. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en het ter beschikking gestelde Personeel.

3.5.1.3 Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van Personeel verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met een vergoeding voor eventueel meer gewerkte uren en door het Personeel gemaakte onkosten, tenzij het Personeel niet werkzaam is geweest wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere reden die in de risicosfeer ligt van Opdrachtnemer. Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden verricht gelden de met Opdrachtgever overeengekomen toeslagen.

3.5.1.4 Opdrachtnemer factureert aan de hand van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoording van het Personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten.

3.5.1.5 Indien Opdrachtgever weigert de urenverantwoording voor akkoord te tekenen heeft Opdrachtnemer het recht het aantal door het Personeel gewerkte uren zelf vast te stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.

3.6 Advies, Recherche en Schadeonderzoek

3.6.1 Algemeen

3.6.1.1 De Opdrachtgever dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van Opdrachtnemer zal zijn gewaarborgd. Indien de Opdrachtgever aan deze verplichting niet (meer) kan voldoen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling onmiddellijk te ontbinden.
3.6.1.2 De Opdrachtnemer is gehouden haar Diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde regels en de (privacy)gedragscode van de Sectie ARS van de VPB.

3.6.2 Rapportage

3.6.2.1 Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen.

3.6.2.2 Telkens wanneer de Opdrachtnemer dat nodig acht, dan wel wanneer dit met de Opdrachtgever is overeengekomen, brengt de Opdrachtnemer tussenrapport uit aan de Opdrachtgever.

3.6.2.3 De Opdrachtnemer zal alle registraties, gegevens, correspondentie, documenten en overige stukken met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van de opdracht bewaren gedurende een termijn van minimaal vijf jaren na indiening van het eindrapport. Kladstukken c.q. concepten zullen minimaal één jaar worden bewaard.
Overige zaken die toebehoren aan Opdrachtgever zullen met het eindrapport worden meegezonden naar de Opdrachtgever.

3.6.3 Strategische partners

Indien en voor zover de Opdrachtnemer dit nodig acht voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal hij zich, voor zover gebruikelijk in overleg met de Opdrachtgever, kunnen doen bijstaan door één of meer door hem deskundig geachte personen of instanties. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

HOOFDSTUK 4. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14111483.
2.In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst en geplaatst op onze website.
4.Opdrachtgevers en inhuurpartijen worden nadrukkelijk verzocht zich bekend te maken met de inhoud van de Algemene Voorwaarden, daartoe verwezen naar de website. Op verzoek zal een hardcopy op papier worden verstrekt. De Algemene Voorwaarden worden beschouwt als aangehecht aan overeenkomsten en daarbij geldend en bindend. Het niet lezen c.q. het niet bekend raken met de inhoud van de Algemene Voorwaarden ontslaat Opdrachtgever, inhuurpartijen en andere betrokken derden niet van hun verplichtingen zoals gesteld.

HOOFDSTUK 5. INWERKINGTREDING

Bovenvermelde Algemene Voorwaarden voor het verrichten van diensten door opdrachtnemer treden in werking op de dag der (vernieuwde) deponering ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht dan wel bij de Kamer van Koophandel Limburg, in dit geval zijnde 13 september 2010.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden als PDF en printen.

Zij dienen als volgt te worden vermeld: Algemene Voorwaarden Alpha Vigilanti.

ALPHA VIGILANTI 2010