+316 138 989 91

Disclaimer en Privacy

LEES DEZE DISCLAIMER NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK GAAT MAKEN VAN DE WEBSITE VAN ALPHA VIGILANTI. GEBRUIK VAN DE WEBSITE BETEKENT DAT U DE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. MAAK GEEN GEBRUIK ONZE WEBSITE ALS U DEZE DISCLAIMER NIET ACCEPTEERT. LEES DEZE VOORWAARDEN DOOR VOORDAT U GEBRUIK GAAT MAKEN VAN DE WEBSITE VAN ALPHA VIGILANTI.
Indien u niet akkoord gaat dat ALPHA VIGILANTI het in deze voorwaarden genoemde beleid voert, adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van de website van ALPHA VIGILANTI.

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.alphavigilanti.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Gebruiksvoorwaarden van de site.

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden.
U wordt geacht hiervan kennis te nemen, inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent om gebruik te maken van www.alphavigilanti.nl
ALPHA VIGILANTI heeft veel aandacht en zorg besteed aan de website.
Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.
Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. U vrijwaart ALPHA VIGILANTI volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met de gebruikmaking van www.alphavigilanti.nl

Bescherming van persoonsgegevens

ALPHA VIGILANTI hecht veel belang en waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd.
In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Wij geven u daarbij de volgende garanties :

 • * Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren
 • * De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
 • * Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend
 • * ALPHA VIGILANTI levert wel op verzoek informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt ALPHA VIGILANTI uw gegevens te  verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van ALPHA VIGILANTI reden toe is.
 • * Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens
 • * De site maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.


Hyperlinks en verwijzingen
.

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd.
Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen en kunnen derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of schade die is/was/gaat ontstaan door de inhoud van andere (gelinkte) websites.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan.
De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen maar géén recht om deze voor persoonlijk of zakelijk gebruik te downloaden en te reproduceren met uitzondering van de Algemene Voorwaarden. Voor gebruik of reproductie dient u altijd schriftelijke toestemming te hebben van de eigenaar/beheerder en dient u altijd de bron te vermelden, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site dmv de contact pagina op deze website.
__________________________________________________________________________________

Terms of Use of the site.

The use of this site is subject to the terms and conditions set forth below.
You are considered of this take knowledge contents of the site (hyperlinks included) can adapted always without notice or notification, modified, completed or removed.

Use of the site

ALPHA VIGILANTI has a lot of attention and care given to this website.
We strive to ensure that all information is as complete, accurate, understandable, accurate and current as possible.
Despite these ongoing efforts, we can not guarantee that the information is complete, correct, accurate or timely. If on (or through) the site provided flawed information, we will deliver the greatest possible effort to that as quickly as possible to rectify them.
We can not be held liable for direct or indirect damage resulting from the use of the site or the site or through the information made available.

Protection of personal data

ALPHA VIGILANTI strongly appreciates the protection of personal data. Most information is on or available through the website without the need to provide personal information.
In some cases, however, you can be asked to provide personal information.
In that case, the data is processed in accordance with the provisions of the Dutch Privacy Act.

We give you the following guarantees:

 • * Your personal data are only collected and processed for you request information or to your preferred online service to realize
 • * The processing of your personal data is limited to the intended target
 • * Your personal information will not be disclosed to third parties or used for any marketing purposes by third parties used
 • * ALPHA VIGILANTI will hand over information on request to official acknowledged law enforcement. You authorize ALPHA VIGILANTI to hand over your data to law enforcement if, to the judgement of ALPHA VIGILANTI, there is reason to.
 • * We take the best possible security to prevent third-party abuse of your personal data
 • * The site uses so-called “cookies”. These are small data files that are automatically stored on the hard drive of your computer. This information is on each visit back to the administrator of the website and allows access to the site and make navigation easier and faster and more efficiently.


Hyperlinks and references.

On or through the site you are using (hyper) links to other websites, and you are referred to resources that are managed by third parties.
Then we have no technical or substantive control ability or control and therefore can not offer any guarantee on the completeness or accuracy of the content, nor the availability of these websites and information sources and therefor we can not be held liable for direct or indirect damage that is/has been/ will be produced through the contencs of the (linked) websites.
The hyperlinks to other sites that this site, we hold no ratification of the remote site or its contents.
The links are offered for information and for your convenience.

Intellectual property rights

You have the right to the information on this website to consult for personal use but not for downloading or/and reproducing for personal or business use with the exception of the General Terms. For use or reproduction you’ll always need the written permission/authorization from the owner/webmaster  , and you’ll always have to mention the source, in accordance with the provisions of the laws on copyright and other rights. Reproduction or use of multimedia information (sound, images, software, etc.) is always subject to prior authorization.

About the reproduction of the information you can contact the administrator of the site through the contact page on this website.